โนนแท่นพระ

โนนแท่นพระ คือ อาโรคยาศาล?

สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เป็นกษัตริย์ของขอมที่ได้ปราบดา ภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อ พ.ศ. ๑๗๒๔ ภายหลังจากปราบขบถในนครธมและกอบกู้บ้านเมืองได้สำเร็จ พระองค์ต้องใช้เวลาถึง ๑๐ ปี ในการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมบ้านเมืองและสร้างถาวรวัตถุขึ้นใหม่ ตามจารึกหลักพระขรรค์ไชยศรีบทที่ ๑๒๓ ระบุไว้ว่า ได้โปรดให้สร้างถนน ๑๗ สาย บ้านซึ่งมีไฟ(ซึ่งน่าจะหมายถึง ธรรมศาลา หรือ ที่พักสำหรับคนเดินทาง) จำนวน ๑๒๑ แห่ง และโรงพยาบาล หรือที่ปรากฏในจารึกว่า อาโรคยาศาลา จำนวน ๑๐๒ แห่ง กระจายอยู่ทั่วราชอาณาจักรใน ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ หรือเมื่อประมาณ ๘๐๐ กว่าปีมาแล้ว

เมืองพล: 
บทความ: 
Subscribe to RSS - โนนแท่นพระ