เมืองพล

เกี่ยวกับเมืองพล

อำเภอพล

พล เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอพลตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแวงใหญ่ อำเภอชนบท และอำเภอโนนศิลา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองสองห้อง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอประทายและอำเภอบัวลาย (จังหวัดนครราชสีมา)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแวงน้อย

 

ประวัติ

Taxonomy upgrade extras: 
Subscribe to RSS - เมืองพล