ดร.พา อักษรเสือ

ดร.พา อักษรเสือ

เกิดวันที่: 21 ก.ค. 2481
ที่อยู่: ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

ข้อมูลการศึกษา

- จบมัธยมที่อินทรบำรุง อ.พล ขอนแก่นวิทยายน
- จบ ปกศ.วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาตรี, มศว.ประสานมิตร, การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม)

- ปริญญาโท, Ohio State University สหรัฐอเมริกา, การนิเทศการศึกษา

- ปริญญาเอก, Southern Illinois University สหรัฐอเมริกา, บริหารการศึกษา

ข้อมูลงานการเมือง

สะออนคนขอนแก่น: 
Subscribe to RSS - ดร.พา อักษรเสือ