แคล้ว นรปติ

แคล้ว นรปติ

ประวัติ
นายแคล้ว นรปติ เกิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๐ ณ บ้านเล่า ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สมรสกับ นางเย็น นรปติ มีบุตร ๑ คน ชื่อ ไพชยนต์ นรปติ

การศึกษา/การทำงาน
- จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้อพยพตามผู้ปกครองมาอยู่ที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้รับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลอุดร (อุดรพิทยานุกูล) ม.๑ - ๘
- ศึกษาวิชาครู ที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร (๑ ปี) เป็นครูโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่น

คนดีศรีเมืองพล: 
เมืองพล: 
Subscribe to RSS - แคล้ว นรปติ