ดร.พา อักษรเสือ

เกิดวันที่: 21 ก.ค. 2481
ที่อยู่: ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

ข้อมูลการศึกษา

- จบมัธยมที่อินทรบำรุง อ.พล ขอนแก่นวิทยายน
- จบ ปกศ.วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาตรี, มศว.ประสานมิตร, การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม)

- ปริญญาโท, Ohio State University สหรัฐอเมริกา, การนิเทศการศึกษา

- ปริญญาเอก, Southern Illinois University สหรัฐอเมริกา, บริหารการศึกษา

ข้อมูลงานการเมือง

4 มี.ค. 2543 - 4 ก.ค. 2547
รองประธานวุฒิสภาขอนแก่น
22 ก.ย. 2535 - 19 พ.ย. 2538
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่น เขต
3 เม.ย. 2535 - 30 มิ.ย. 2535
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่น เขต

อาชีพ:

- ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์:

- อธิการบดีสถาบันราชภัฏเลย 
- นักวิชาการและวิทยากรผู้บรรยายการอบรม
- ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ, ทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2535/1 และ 2535/2

สะออนคนขอนแก่น: