แคล้ว นรปติ

ประวัติ
นายแคล้ว นรปติ เกิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๐ ณ บ้านเล่า ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สมรสกับ นางเย็น นรปติ มีบุตร ๑ คน ชื่อ ไพชยนต์ นรปติ

การศึกษา/การทำงาน
- จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้อพยพตามผู้ปกครองมาอยู่ที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้รับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลอุดร (อุดรพิทยานุกูล) ม.๑ - ๘
- ศึกษาวิชาครู ที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร (๑ ปี) เป็นครูโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่น
- จบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับปริญญาบัตรจาก หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ผู้ประสาทมหาวิทยาลัย แล้วลาออกจากราชการสมัครเป็น สมาชิก สภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดขอนแก่น ๘ สมัย

ผลงานหรือเกียรติคุณที่ได้รับ
- เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ๘ สมัย
- รัฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประธานการสอบสวนตามพระราชบัญญัติมารยาททนายความ จังหวัดขอนแก่น
- เป็นที่ปรึกษาสภาทนายความ

คนดีศรีเมืองพล: 
เมืองพล: