ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์

ศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์

สถานที่เกิด อ. พล จังหวัด ขอนแก่น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด ขอนแก่น 6 สมัย

สะออนคนขอนแก่น: 
คนดีศรีเมืองพล: 
เมืองพล: